• 793 415 284
  • kontakt@carloscars.pl

Category Archive: +

Czy przysługuje mi auto zastępcze?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do ok. 100 wypadków drogowych. W przypadku większości z nich kierowcy zostają pozbawieni samochodu co najmniej na kilka dni. Jeśli naprawa jest skomplikowana, a części trudno dostępne, auto może stać w warsztacie nawet kilka tygodni. Dlatego warto wiedzieć kiedy i na jakich warunkach możemy otrzymać auto zastępcze.

Samochód zastępczy możemy otrzymać albo z polisy OC sprawcy, albo z własnego ubezpieczenia uwzględniającego taką możliwość (assistance lub rozszerzone autocasco).

OC sprawcy – tylko w określonych przypadkach

Otrzymanie zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy jest dość skomplikowane. Jeszcze do niedawna takie odszkodowanie przysługiwało tylko tym osobom, których pojazd używany był do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli używaliśmy pojazd do celów prywatnych, takich jak dojazdy do szkoły, na zakupy – odszkodowanie nam nie przysługiwało.

Sytuacja zmieniła się po tym, jak Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego o zabranie głosu w tej sprawie. Sąd uznał wówczas, że auto zastępcze należy się poszkodowanemu, o ile jest celowo i ekonomicznie uzasadnione.

Sąd nie sprecyzował jednak, czym jest to celowe i ekonomiczne uzasadnienie. Dlatego aby otrzymać koszt wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, musimy dokładnie je udokumentować i uzasadnić. Trzeba przy tym pamiętać o pewnych zasadach:

  • klasa samochodu, który wynajęliśmy musi być zbliżona do klasy uszkodzonego pojazdu lub niższa;

  • koszt wynajmu nie powinien odbiegać od średniej ceny tej usługi w rejonie;
  • jeśli pojazd został całkowicie zniszczony, auto zastępcze możemy wynająć maksymalnie do czasu zakupu nowego auta.

 

Carlos Cars oferuje załatwienie wszelkich formalności.

Zgłoś się po bezpłatny samochód zastępczy z OC sprawcy!

Będziesz potrzebować:

  • Nazwę zakładu ubezpieczeń sprawcy
  • Numer szkody
  • Skan oświadczenia o kolizji lub jeżeli na miejscu zdarzenia była policja, to potrzebny będzie numer rejestracyjny i numer polisy sprawcy
  • Skan dowodu rejestracyjnego Twojego pojazdu uszkodzonego lub jeżeli policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny, potrzebny będzie skan potwierdzenia o jego zatrzymaniu

Otrzymasz auto tej samej klasy, co uszkodzone, bez kaucji i limitu kilometrów.

Z przyjemnością odpowiemy na pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy szkody

W dobie XXI wieku codzienne użytkowanie samochodu nie jest już niczym nadzwyczajnym, stał się on bowiem dla większości ludzi podstawowym środkiem transportu, a fakt jego posiadania nie jest już uważany za dobro luksusowe.

Fakt uczestniczenia w kolizji drogowej powodujący uszkodzenie lub zniszczenie auta w większości przypadków pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji, powodując nie tylko konieczność podjęcia czynności celem likwidacji szkody, ale także pozbawiając poszkodowanego możliwości korzystania z własnego pojazdu w dotychczasowym zakresie a co więcej zmuszając niejednokrotnie do zmiany planów zawodowych czy zobowiązań rodzinnych. W takiej sytuacji zupełnie usprawiedliwionym zachowaniem poszkodowanego jest najęcie, na czas likwidacji szkody, pojazdu zastępczego, którego refundacji kosztów można następnie domagać się z OC sprawcy szkody.

Zgodnie z art. 822 k.c. w związku z art. 436 k.c. oraz przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[1] ubezpieczyciel sprawcy szkody zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej poszkodowanemu szkody. Na zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń kluczowe znaczenie ma art. 361 k.c. określający ogólne reguły ustalające zakres przysługującego poszkodowanemu odszkodowania obejmujące tzw. damnum emergens i lucrum cessans tj. rzeczywistą szkodę jaka została poszkodowanemu wyrządzona, jak również korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wskazane reguły nakazują przy tym przestrzegania zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego, co w przypadku poniesienia kosztów najmu pojazdu zastępczego, mieści się zazwyczaj w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Znamiennym przy tym jest fakt, iż zwrotu kosztów za najem pojazdu zastępczego domagać się mogą nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód, co w doktrynie i orzecznictwie od dawna nie budziło żadnych wątpliwości, ale także, zgodnie z przełomową uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku (sygn. III CZP 05/11), osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a wykorzystujące uszkodzony pojazd w celach prywatnych. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel nie może odmówić refundacji kosztów najmu osobie fizycznej, której samochód zastępczy służył do codziennego dojeżdżania do pracy, odwożenia dziecka do przedszkola czy wyjazdu na zaplanowane wcześniej wakacje, nawet jeśli w miejscu pobytu poszkodowanego działała komunikacja miejska. Jedynymi ograniczeniami stawianymi poszkodowanemu jest korzystanie z pojazdu zastępczego w dotychczasowym zakresie, który nie powinien być okazjonalny, wynajęcie pojazdu znajdującego się w podobnej klasie i standardzie co pojazd uszkodzony oraz niedysponowanie w czasie likwidacji szkody innym samochodem, który mógłby zaspokoić potrzeby transportowe poszkodowanego.

W kwestii zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, rozróżnić należy dwie sytuacje, tj. szkodę częściową oraz szkodę całkowitą.

W przypadku szkody częściowej, za konieczny i ekonomicznie uzasadniony czas najmu, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, przyjmuje się okres od dnia wyrządzenia szkody do dnia jej naprawienia, biorąc przy tym pod uwagę wszystkie technologiczne uwarunkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzedniego oraz z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela[2]. Do okresu tego należy więc czas potrzebny na zebranie dokumentacji szkodowej i niezwłoczne zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, przeprowadzenie pierwszych i ewentualnych dalszych oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, sporządzenie kalkulacji naprawy, czas oczekiwania na zamówione części, naprawa, która w rzeczywistości może nieco odbiegać od tzw. technologicznego czasu naprawy oraz okres organizacyjny na odebranie naprawionego pojazdu.

Refundacja kosztów najmu w przypadku szkody całkowitej, tj. wówczas gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody[3], obejmu okres od dnia powstania szkody do dnia w którym poszkodowany może nabyć podobny pojazd, nie dłuższy jednak niż do dnia zapłaty odszkodowania, a nie jak bardzo często twierdzą ubezpieczyciele, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu szkody całkowitej, co zresztą potwierdza liczne orzecznictwo w tym zakresie[4]. Trudno bowiem oczekiwać, by poszkodowany, którego samochód uległ zniszczeniu w skutek kolizji, dysponował „wolnymi środkami” za które mógłby od razu zakupić nowy pojazd.

W zakres problematyki zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawy szkody, wchodzą również takie zagadnienia, jak kwestia obniżania wartości odszkodowania o tzw. koszty eksploatacyjne oraz ewentualne przekroczenie wysokości kosztów najmu w stosunku do wartości uszkodzonego pojazdu. Tak jak w przypadku przekroczenia kosztów okoliczność ta nie wyklucza możliwości dochodzenia ich refundacji, bowiem nie przesądza to automatycznie o przyczynieniu się poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody, tak w przypadku kosztów eksploatacyjnych sprawa nie jest jednoznaczna, gdyż nie została jeszcze do tej pory szczegółowo rozważona przez Sąd Najwyższy[5], co zapewne będzie się w najbliższym czasie zmieniać.

Reasumując, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy szkody, jako bezpośrednie następstwo uszkodzenia lub zniszczenia samochodu poszkodowanego jest w pełni dopuszczalny przy uwzględnieniu wskazanych powyżej warunków. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w środowisku ubezpieczeniowym dominuje przekonanie, że podstawowym wyznacznikiem uwzględniania roszczenia o zwrot kosztów najmu, jest spełnienie opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wytycznych określających zasady wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych[6]. Wytyczne te, dużo bardziej restrykcyjne niż obowiązująca linia orzecznicza, nie mają jednak charakteru normatywnego[7], przez co nie mogą determinować działań ubezpieczycieli, którzy każdy przypadek zaistnienia szkody powinni rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Autorem wpisu jest Izabella Katzor – prawnik w kancelarii Sobczyńscy Adwokaci; specjalizuje się w prawie ubezpieczeń i prawie odszkodowawczym

 


[1] Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 ze zm.

[2] Wyrok SO w Gdańsku z 9.11.2009, XII Ga 374/09 (niepubl.)

[3] Wyrok SA z dn. 12.02.1992, I ACr 30/92

[4] Wyrok SN z dn. 8.09.2004, IV CK 672/03, wyrok SR w Olsztynie z dn. 10.03.2010 r., X C 597/09 (niepubl.)

[5] Wyrok SN z dn. 8.09.2004, IV CK 672/03

[6] Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 21.09.2010 r. w sprawie opracowania Wytycznych określających zasady wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych

[7] Uchwała SN z dn. 17.11.2011 r., III CZP 5/11

Poznaj 10 tricków firm ubezpieczeniowych na zaniżanie odszkodowań z OC

1. Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników części

Okazuje się, że nie tylko Ty kupując części zamienne zastanawiasz się, czy kupić oryginał czy zamiennik. Przed podobnym dylematem staje towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacając świadczenie z polisy OC. Rachunek ekonomiczny zdecydowanie przemawia za zamiennikami, które z reguły są dużo tańsze od oryginalnych części. Zdarza się zatem, że odszkodowanie wypłacone jest na podstawie cen części alternatywnych.

Ubezpieczyciel może tak postąpić tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę lub jeśli w pojeździe przed wypadkiem wykorzystane były także części alternatywne. W każdym innym przypadku zastosowanie ma art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wynika z tego, że możesz domagać się wykorzystania oryginalnych części przy naprawie swojego samochodu.

2. Potrącanie amortyzacji części

Zakład Ubezpieczeń przy wyliczaniu odszkodowania może dojść do wniosku że skoro samochód był już eksploatowany od dawna, to jego części były w mniejszym lub większym stopniu zużyte. W związku z powyższym zaniża wysokość odszkodowania o tzw. amortyzację. W tym wypadku także jest to działanie bezprawne, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1980 r. (sygn. III CRN 223/80): przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.

3. Pomniejszanie odszkodowania o podatek VAT

Czy odszkodowanie powinieneś otrzymać w kwocie zawierającej VAT czy bez niego? Są jasne zasady, które mają podstawy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06), określającym, kiedy VAT powinien być wliczony w kwotę odszkodowania: odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OCposiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem odszkodowanie zawierające podatek VAT przysługuje przede wszystkim podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czyli osobom, które nie odprowadzają do urzędu skarbowego podatku VAT. Wynika to głównie z faktu, że podatek VAT ma wpływ na kształtowanie się ceny np. zakupionych części lub usługi naprawy w warsztacie. Czyli jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci Ci odszkodowania łącznie z podatkiem, to jako osoba fizyczna będziesz musiał ten podatek usługodawcy zapłacić z własnej kieszeni. A zatem zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania regulującą zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. poszkodowany winien otrzymać kwotę w pełni rekompensującą jego straty.

Pomniejszenie odszkodowania o podatek VAT jest możliwe np. w przypadku firmy, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22.04.1997 r. (sygn. akt III CZP 14/97) odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy.

4. Problemy ze zwrotem kosztów pojazdu zastępczego

Twoje auto po wypadku może być unieruchomione na dłuższy czas, a to oznacza problemy. Samochodem dojeżdżałeś do pracy, zawoziłeś dzieci do szkoły i jeszcze woziłeś mamę na zabiegi. Aby móc dalej żyć tak jak żyłeś, bierzesz samochód z wypożyczalni. Niestety ubezpieczyciele nie zawsze chcą refundować koszty samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy. Najczęstszy argument towarzystw jest taki, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie potrzebują aut zastępczych. Takie twierdzenie jest pozbawione podstaw prawnych.

W wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. IV CK 672/03) Sąd Najwyższy podkreślił, że utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Zdaniem Sądu Najwyższego również przeznaczenie auta do kasacji nie przesądza o tym, iż ubezpieczony nie może wynająć pojazdu zamiennego.

5. Zaniżanie wartości pojazdu

Aby określić wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej lub całkowitej, należy znać wartość rynkową uszkodzonego samochodu. Kwotę tę określa zakład ubezpieczeń wypłacający odszkodowanie. Określenie wartości pojazdu odbywa się zazwyczaj w specjalistycznych systemach takich jak Eurotax, gdzie definiuje się szczegółowe cechy samochodu: marka, model, rok produkcji, wyposażenie itp. Zdarza się jednak, że jeśli operator wprowadzi niepełne (zbyt ogólne) dane , wartość samochodu brana pod uwagę przy kalkulacji szkody może być niższa niż powinna. Dlatego powinieneś przeanalizować wartość pojazdu określoną przez zakład ubezpieczeń. W razie wątpliwości możesz skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy.

6. Uśrednianie stawek robocizny

Jeśli po wypadku Twoje auto kwalifikuje się do naprawy, to naturalną koleją rzeczy jest oddanie go do wybranego przez Ciebie zakładu naprawczego. Tam mechanicy ocenią skalę zniszczeń, wskażą, co trzeba naprawić, ile będą kosztowały nowe części i ostatecznie ile będzie kosztowała ich praca. W zależności od renomy warsztatu, jego lokalizacji i wielu innych czynników koszty robocizny będą różne. I tu może się pojawić problem przy wycenie naprawy dokonywanej przez zakład ubezpieczeń, ponieważ koszty wyliczane przez ubezpieczycieli często są uśredniane, co z kolei zaniża cenę usług naprawczych. Takie postępowanie nie ma podstaw prawnych.

Rzecznik Ubezpieczonych powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03) stwierdza, że nie można w tym kontekście mówić o cenach uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. Zakład ubezpieczeń, który najpierw zaakceptował zasadność i sposób dokonania naprawy, a potem uśrednia stawki za robociznę, tym samym kwestionuje prawo poszkodowanego do swobodnego wyboru zakładu naprawczego.

7. Odmowa zwrotu kosztów holowania pojazdu po wypadku

W przypadku gdy Twój pojazd po wypadku nie nadaje się do dalszej jazdy, musisz zająć się jego transportem np. do zakładu naprawczego. W tym celu powinieneś zatrudnić odpowiednią firmę holowniczą, a koszt tej usługi powinien być doliczony do kwoty odszkodowania – zgodnie z art. 361 § 2 k.c, który mówi że naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pamiętaj jednak, że zasadność holowania będzie analizowana i jeśli zapłacisz 5 000 zł za holowanie auta z Gdyni do Krakowa tylko dlatego że chcesz naprawiać auto akurat w tym mieście, to możesz nie uzyskać refundacji. Równocześnie musisz pamiętać, że na Tobie jako poszkodowanym ciąży obowiązek dążenia do minimalizacji skutków szkody, co w praktyce oznacza, że powinieneś wybrać firmę, która oferuje konkurencyjne ceny. Zdarzają się przypadki, kiedy ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania za usługę holowania ze względu na jej zbyt wysoki koszt. W opinii radcy prawnego Aleksandra Daszewskiego z Biura Rzecznika Ubezpieczonych każdy przypadek zgłoszonego świadczenia powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem lokalnych cen i stanu poszkodowanego. Trzeba bowiem pamiętać o przypadkach, gdzie poszkodowany jest w szoku powypadkowym i w związku z tym nie jest w stanie w sprawny i rozsądny sposób podejmować decyzji odnośnie wyboru holownika, czy też doznał szkody na osobie i został zabrany z miejsca zdarzenia do szpitala, a holowanie zleciła policja – w tego typu wypadkach zakład ubezpieczeń nie powinien w żaden sposób kwestionować kosztów za holowanie.

8. „To już było uszkodzone wcześniej”

Zapewne pamiętasz jak w czasach dzieciństwa ktoś oddawał uszkodzoną zabawkę i nadmieniał: „to już tak było”. W rolę nierzetelnego kolegi wciela się także niekiedy zakład ubezpieczeń, twierdząc że uszkodzenie, za które oczekujesz odszkodowania, nie miało związku ze zdarzeniem, które zgłaszasz, ale „było już wcześniej”. Oczywiście podobna sytuacja jest możliwa, ale jeśli sprawa dotyczy samochodu nowego i bezwypadkowego, to tego typu oświadczenia bywają krzywdzące. W takiej sytuacji może okazać się konieczne powołanie bezstronnego biegłego rzeczoznawcy, który rozstrzygnie, czy dane uszkodzenie ma związek z danym zdarzeniem drogowym.

9. Szkoda całkowita

Jeżeli wypadek i związane z nim konsekwencje były bardzo dotkliwe dla Twojego pojazdu, może się okazać, że zakład ubezpieczeń stwierdzi tzw. szkodę całkowitą i z takiego tytułu rozliczy wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciele chętnie orzekają szkody całkowite, tłumacząc że np. naprawa jest nieopłacalna, bo przekracza 70% wartości pojazdu.

Tego typu działania są nieuprawnione, ponieważ zgodnie z opinią Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) za nadmierne należy uznawać tylko te koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Jeśli więc koszty naprawy Twojego pojazdu nie przekraczają jego wartości sprzed szkody, to możesz domagać się takiej kalkulacji, która uwzględni jego naprawienie, a nie oddanie na złom.

10. Nieuwzględnianie utraty wartości handlowej pojazdu

„Bezwypadkowy” – to określenie, którego większość osób szuka w ofertach sprzedaży używanych samochodów. Abstrahując od tego, czy rzeczywiście auta wystawiane na aukcje są takie bezwypadkowe, za jakie przedstawiają je sprzedający, można powiedzieć jednoznacznie, że sam fakt uczestniczenia w poważnej kolizji może zmniejszyć wartość handlową samochodu, nawet jeśli auto zostało naprawione prawidłowo.

Sąd Najwyższy 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01) podjął uchwałę następującej treści: Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.