• 793 415 284
  • kontakt@carloscars.pl

Regulamin

Regulamin wynajmu

WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU:

1) Niniejszy warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydany przez CARLOS CARS z siedzibą: ul. Lipowa 22/3, 58-500 Jelenia Góra o numerze nip. 6112379137.

2) Najemcą samochodu do kierowania samochodem może zostać osoba która:
a) przedstawi dowód osobisty a obcokrajowcy paszport,
b) przedstawi prawo jazdy ważne co najmniej 1 rok odpowiedniej kategorii,
c) przedstawi ważną kartę kredytową lub dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie,

3) Najmu pojazdu może dokonać osoba, która ma ukończone 21 lat. W przypadku powierzenia przez Najemcę pojazdu osobie, która nie spełnia tych warunków, Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez te osobę.

4) W razie niespełnienia przez Najemcę choćby jednego punktu warunków użytkowania i najmu pojazdu Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy najmu oraz zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt 42

5) Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

6) Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera w protokole przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

7) Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w pkt 43 lit.d,f, niniejszych warunków

8) Najemca zobowiązany jest do:
a)zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu
b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
c)stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika – podaną w dowodzie rejestracyjnym, protokole zdawczo-odbiorczym oraz przy wlewie paliwa.

9) Najemca obowiązany jest udostępnić Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Wynajmujący może obciążyć kosztami przeglądu Najemcę po jego wykonaniu oraz karą umowną zgodnie z pkt 42,

10) Koszty usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

11) W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela firmy Carlos Cars oraz zastosuje się do jego zaleceń.

12) Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.

13) Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę możliwy jest wyjazd samochodem do Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Węgier.

14) Firma Carlos Cars zastrzega sobie prawo obciążenia najemcę, karą umowną w przypadku stwierdzenia zatankowania nieprawidłowego paliwa zgodnie z pkt 43 lit. m,

15) Jeżeli Najemca używa samochód w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zachować wpłaconą kaucję lub obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej pkt 42, niniejszych warunków,

16) Najemcy zabrania się w szczególności:
a) holowania innych pojazdów ( nie dotyczy to samochodów dostawczych )
b) przekraczania dopuszczalnej prędkości w danym miejscu a ponadto nie większej niż:
– dla samochodów osobowych 180 km/h
– dla samochodów bus 8/9 osobowych, dostawczych 140 km/h
c) dopuszczalnej ładowności wynajętego samochodu
d)używania pojazdu w sposób niezgodny z prawem i jego przeznaczeniem

17) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w szczególności w przypadku:
a) ucieczki kierującego pojazdem z miejsca wypadku,
b) prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
c) prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
d) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.
e) gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.
f)odmowy współpracowania z ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wynajmującego odszkodowania za utratę lub uszkodzenie pojazdu,
g)szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa.
h) uszkodzenia opony i uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam.
i) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
j) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności.
k)uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.

18) Wypożyczalnia samochodów CARLOS CARS wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.

19) Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu i godzinie zakończenia umowy. Koszt zwrotu w miejscu innym niż określone w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

20) Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z takim samy stanem paliwa z zbiornika, jaki był w chwili wydania pojazdu. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci karę umowną określoną w pkt 43 lit.e,

21) Koszt płynu do spryskiwaczy szyb oraz spalonych żarówek pokrywa Najemca.

22) Płatność za wynajem samochodu jest z góry gotówką lub kartą płatniczą w chwili wynajmu samochodu. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Carlos Cars nie później niż 12 godz. przed upływem terminu zwrotu. Brak płatności skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje wynajmującego do natychmiastowego zwrotu samochodu.

23) Zwrot samochodu po upływie 1 godz. od uzgodnionego czasu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę.

24) W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu oraz jego odbioru w każdym miejscu, a następnie do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, a także karą umowną określoną w pkt 42,

25) Przedłużenie przez Najemcę umowy o kolejna dobę bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300 % stawki dobowej z wyłączeniem pkt 23, określonej w umowie najmu. Wynajmujący upoważniony jest do potrącenia dodatkowej opłaty z kaucji wpłaconej przez Najemcę chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu Assistance.

26) W przypadku wpłacenia kaucji rezerwacyjnej i nie odebrania auta w wyznaczonym terminie kaucja rezerwacyjna przepada.

27) Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.

28) Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Potwierdzeniem jej zwrotu jest podpisany protokołu zwrotu samochodu. W przypadku uszkodzenie samochodu kaucja jest zatrzymywana do czasu koniecznego do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. W razie zatrzymania kaucji Najemca otrzyma notę księgową.

29) Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń kaucja wpłacona przy rezerwacji lub wynajmie przelewem na konto samochodu jest zwracana w ciągu 7 dni przelewem zwrotnym.

30) Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń w przypadku blokowania środków na koncie (preautoryzacja) kartą kredytową lub płatniczą odblokowanie następuje w ciągu 14 dni (uzależnione od danego banku)

31) Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a)utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu.
b)uszkodzenia samochodu z winy Najemcy.
c)unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski.
d)szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

32) Bezwzględnie zakazane jest przemieszczenie wynajętego samochodu do Rosji, Ukrainy, Macedonii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii. W przypadku stwierdzenie próby wyjazdu wynajętym samochodem do jednego z w/w krajów Wynajmujący jest upoważniony do zgłoszenia tego faktu właściwym organom ścigania, jako wypełniający znamiona przestępstwa z art. 284 § 1 k.k.

33) Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski od innego kraju jest dozwolone jedynie w przypadku uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.

34) W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy ( nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży ) celem uniknięcia opłat odpowiedzialności kary umownej Najemcy ( udziału własnego ) należy dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy wraz z pełnymi danymi sprawcy, samochodu sprawcy i danymi teleadresowymi.

35) Po upływie 24h od momentu wygaśnięcia umowy, i braku pisemnej zgody wynajmującego na przedłużenie, osoba reprezentująca wypożyczalnię jest upoważniona do zgłoszenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania o przywłaszczeniu samochodu w związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia korzyści majątkowych tj. o czyn z art. 284 § 2 Kk.

36) W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 1 godzin od zaistnienia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Najemca jest dodatkowo zobowiązany do współdziałania z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz kopię dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży Najemca jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia Wynajmującemu dokumentów i kluczyków do pojazdu.

37) W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt. 42, a wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

38) Cennik oraz regulamin wypożyczalni CARLOS CARS jest integralną częścią umowy.

39) Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

40) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. 41) Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wypożyczalnię w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08. 1997r. z późniejszymi zmianami)

41) Wysokość kary umownej uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi dla poszczególnych rodzajów pojazdów odpowiednio:
a) klasa A 800 zł;
b) klasa B 1000 zł;
c) klasa C 1500 zł;
d) klasa D, TO, TD,TD+, SUV, 2000 zł;
e) klasa E,P, 3000 zł;

42) Najemca zobowiązany jest również do uiszczenia kary umownej w określonej poniżej wysokości, w przypadku:
a)uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 600 zł
b)uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu – 500 zł
c)uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej. naklejki rej. na szybie (za każde) – 200 zł
d)złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 400 zł
e)uzupełnienie brakującego paliwa za każdy litr – 10 zł
f)złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 300 zł
g)uszkodzenie opony nie nadającej się do naprawienia wg cennika serwisu (liczone 2 opony)
h)zwrot brudnego samochodu – 100 zł
i)zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 300 zł
j)uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego- 30 zł
k)uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego – 100 zł
l)utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 2500 zł
ł) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 1800 zł
m) demontaż, brak lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie
n) wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 12, 13) – 100 zł
o) wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego – 500 zł (z zastrzeżeniem pkt 12,)
p) wydanie lub odbiór auta poza godz. pracy (określonym w pkt 44,) – 30 zł
r) podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 40 zł
s) podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach za każdy km liczone w jedną stronę – 3,00 zł
t) udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia lub naliczenia opłaty pod jakimkolwiek tytułem – 60 zł
u) nawigacja GPS z mapą Polski (każde, za dobę)- 10 zł

43) Punkty wynajmu CARLOS CARS czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 21:00 a w soboty od godz. 9:00 do godz. 18:00.

44) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

45) Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.carloscars.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto